เกี่ยวกับคณะ


| วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ | รายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์ | จรรยาบรรณ | ผู้บริหาร | โครงสร้างคณะ |


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
งานบริการการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานส่งเสริมงานวิจัย
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ
งานพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย