ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ


โครงการวิจัยที่สำเร็จเเล้ว ในภาควิชาทั้งหมด

-
-

กราฟสรุปแหล่งทุนปี ทั้งหมด
รายชื่อโครงการวิจัย 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ แหล่งทุน งบประมาณ ประเภทโครงการ
1 การสร้างธุรกิจสีเขียวผ่านการแปลงขยะในระบบอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพในจังหวัดอุบลราชธานี
 • ณฐพล ทองปลิว
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 300600 โครงการย่อย
2 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์วัดพลังกล้ามเนื้ออย่างง่าย
 • กติกา สระมณีอินทร์
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 18000 โครงการวิจัยเดี่ยว
3 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์วัดพลังกล้ามเนื้ออย่างง่าย
 • กติกา สระมณีอินทร์
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 232000 โครงการวิจัยเดี่ยว
4 โครงการวิจัยย่อยที่ 4: การศึกษาการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในการเลี้ยงปลาพื้นบ้านร่วมกับระบบเกษตรปลอดภัย
 • ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์
2561 เงินงบประมาณแผ่นดิน 500000 โครงการวิจัยเดี่ยว
5 การส่งเสริมภาวะในการทำงานของกลุ่มทอผ้ากาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี
 • กติกา สระมณีอินทร์
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 13334 โครงการวิจัยเดี่ยว
6 ผลกระทบต่อสุขภาพทางเดินหายใจในระยะยาวของช่างทำอิฐมอญ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • กติกา สระมณีอินทร์
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 13334 โครงการวิจัยเดี่ยว
7 ความหลากหลายของแมลงผสมเกสรดอกทุเรียน
 • ปรัชญาพร วันชัย
2561 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 47520 โครงการวิจัยเดี่ยว
8 การพัฒนาหัวข้อบริการวิชาการด้านการเรียนการสอน ของคณะวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
 • สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา
2561 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 18000 โครงการวิจัยเดี่ยว
9 การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยใช้ Active Learning
 • นิภาพร คำหลอม
2561 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 18000 โครงการวิจัยเดี่ยว
10 การตรวจหาพลาสมิดที่มียีนดื้อแคดเมียมจากแลคติกแอสิดแบคทีเรียที่แยกจากอาหาร
 • ปาริชาติ พุ่มขจร
2561 เงินงบประมาณแผ่นดิน 286000
11 การแยกและศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อเชื้อก่อโรคปลา Edwardsiella tarda เพื่อใช้เป็นตัวควบคุมโรคทางชีวภาพ
 • พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
2560 เงินงบประมาณแผ่นดิน 264000 โครงการวิจัยเดี่ยว
12 Flora of Thailand: Leguminosae
 • ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
2560 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 136000 โครงการวิจัยเดี่ยว
13 JSRS-NRCT New Core to Core Program
 • จันทรพร ทองเอกแก้ว
2560 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 120000 โครงการวิจัยเดี่ยว
14 0
 • ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
2560 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 293750 โครงการวิจัยเดี่ยว
15 โครงการบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชวงศ์ถั่ว: วงศ์ย่อยราชพฤกษ์ในประเทศไทย
 • ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
2560 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 314285 โครงการวิจัยเดี่ยว
16 การส่งเสริมภาวะในการทำงานของกลุ่มทอผ้ากาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี
 • กติกา สระมณีอินทร์
2560 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 6666 โครงการวิจัยเดี่ยว
17 ผลกระทบต่อสุขภาพทางเดินหายใจในระยะยาวของช่างทำอิฐมอญ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • กติกา สระมณีอินทร์
2560 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 6666 โครงการวิจัยเดี่ยว
18 ปัจจัยเสี่ยงทางด้านคุณภาพอากาศและการประเมินการสัมผัสความเข้มข้นของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในอากาศของผู้ประกอบอาชีพในโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเลี้ยงสุกร และโรงเลี้ยงสัตว์ปีก
 • กานต์นลินญา บุญที
2560 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 130000 โครงการวิจัยเดี่ยว
19 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เรียนในรายวิชาความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (1108 411) และรายวิชากระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย (1108 414) ต่อการจัดการเรียน 3 รูปแบบ
 • นิภาพร คำหลอม
2560 เงินรายได้คณะ 5000 โครงการวิจัยเดี่ยว
20 ประสิทธิภาพของถังดักไขมันในการบำบัดน้ำเสียจากร้านอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • รัชวุฒิ โคตรลาคำ
2560 เงินรายได้คณะ 20000 โครงการวิจัยเดี่ยว
21 พฤติกรรมในอดีตที่ส่งผลต่อความสามารถทางกาย และการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ ในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • กติกา สระมณีอินทร์
2560 เงินรายได้คณะ 50000 โครงการวิจัยเดี่ยว
22 การแยกและศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อเชื้อก่อโรคปลา Edwardsiella tarda เพื่อใช้เป็นตัวควบคุมโรคทางชีวภาพ
 • พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
2560 เงินงบประมาณแผ่นดิน 264000 โครงการวิจัยเดี่ยว
23 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพิ่มการผลิตลิปิดจากยีสต์สะสมไขมันในอาหารที่เตรียมจากสารสกัดจากชานอ้อยและนำไขมันที่ได้ไปเตรียมไบโอดีเซล
 • จันทรพร ทองเอกแก้ว
2560 เงินงบประมาณแผ่นดิน 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
24 การผลิตเอนไซม์ฟอกสีเมลานินโดยจุลินทรีย์และการนำไป'3ใช้ในการฟอกย้อมสีผม
 • ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
2560 เงินงบประมาณแผ่นดิน 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
25 ระบบการหมักเอทานอลจากกากน้ำตาลอย่างง่ายโดยใช้เชื้อยีสต์ทนร้อนไอโซเลท UBU-3-12
 • จิดาภา แสงสวันต์
2559 230000 โครงการวิจัยเดี่ยว
26 การผลิตเอนไซม์ฟอกสีเมลานินโดยจุลินทรีย์และการนำไป'3ใช้ในการฟอกย้อมสีผม
 • ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
2559 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
27 การผลิตลิปิดจากจุลินทรีย์โดยยีสต์สะสมไขมันในอาหารที่เตรียมจากสารสกัดจากชานอ้อยเพื่อนำไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
 • จันทรพร ทองเอกแก้ว
2558 297000 โครงการวิจัยเดี่ยว
28 ความสามารถของแบคเทอริโอเฟจในการยับยั้ง Escherichia coli ดื้อยาที่สร้างเอนไซม์ extended-spectrum b-lactamase (ESBL)
 • ปาริชาติ พุ่มขจร
2558 299200 โครงการวิจัยเดี่ยว