ชื่อภาษาไทย

การสร้างธุรกิจสีเขียวผ่านการแปลงขยะในระบบอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพในจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อภาษาอังกฤษ

Incubating green business through the conversion of waste from the food system into bio-based products in Ubon Ratchathani Province

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการย่อย

งบประจำปี

งบประจำปี 2563

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 300,600 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย