ชื่อภาษาไทย

ประสิทธิภาพของถังดักไขมันในการบำบัดน้ำเสียจากร้านอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2560

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 20,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย