ชื่อภาษาไทย

โครงการวิจัยย่อยที่ 4: การศึกษาการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในการเลี้ยงปลาพื้นบ้านร่วมกับระบบเกษตรปลอดภัย

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2561

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 500,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย