ชื่อภาษาไทย

พฤติกรรมในอดีตที่ส่งผลต่อความสามารถทางกาย และการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ ในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2560

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 50,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย