งานบริหารทั่วไป


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |
แบบฟอร์มหน่วยงาน
รศ.ดร.เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ
เบอร์ภายใน :
นางวรุณี ไชยกาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 4567
นายภูมรินทร์ ทองแดง
พนักงานธุรการ
เบอร์ภายใน : 4646

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน