ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (เรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2567
13/02/2567
Sansanee
180
รับสมัคร
05/01/2567
ถึง
20/02/2567
รายละเอียดข่าว :

***กำหนดการรับสมัคร***

1.รับสมัครขอรับทุน และส่งเอกสารที่เว็บไซต์ admission.ubu.ac.th ระหว่างวันที่ 5 ม.ค.-20 ก.พ. 2567

2.เปิดระบบให้ผู้ขอรับทุน ส่งเอกสารเพิ่มเติม(กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์) วันที่ 29 ก.พ.- 1 มี.ค. 2567

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มี.ค.2567

4.สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 18-24 มี.ค. 2567

5.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน วันที่ 1 เม.ย.2567

6.ยืนยันสิทธิ์การรับทุน ผ่านระบบรับสมัคร ที่เว็บไซต์ admission.ubu.ac.th ระหว่างวันที่ 2-4 เม.ย.2567

7.รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกกำหนด

8.ผู้รับทุนจัดทำสัญญารับทุน ระหว่างวันที่ 11-13 มิ.ย.2567

9.มหาวิทยาบัยโอนเงินค่ายยืนยันสิทธิคืนนักศึกษา ภายในเดือน กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ : ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร รับสมัครสำหรับผู้ผ่านคัดเลือกรอบ Portfolio หรือผู้ผ่านคัดเลือกรอบโครงการส่งเสริมทัศนคติและแรงจูงใจฯ และได้ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเสร้จสิ้นแล้ว และผลการเรียน ม.ปลาย หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00 และมีคะแนนกลุ่มสาระตามที่คณะกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา 
คุณรมิตา ผูกรักษ์ และคุณปทัดตา  มุขขันธ์
โทร 045-353033 ต่อ 1210
Facebook : สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครตามเอกสารแนบท้ายข่าว

เอกสารที่เกี่ยวข้อง