ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
27/12/2566
Sansanee
70
รายละเอียดข่าว :
- ทุนมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน
- ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม
- ทุนคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
กำหนดการสัมภาษณ์ วันที่ 2-3 มกราคม 2567
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่ออ่านกำหนดการสอบสัมภาษณ์และให้เข้าร่วมกลุ่ม Line ตามรายละเอียดในประกาศ