แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
22/12/2566
Sansanee
66
รายละเอียดข่าว :

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เบื้องต้นจากคณะ จำนวน 5 คน  เพื่อส่งไปสัมภาษณ์ทุนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1 

1.1 ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม (ประเภทต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2566  

1.2 ทุนการศึกษาคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2566

1.3 ทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก

1. นางสาวฉันธิมา จันทริศิลป์

2. นางสาวธิติรัตน์ ขึ้นทรัพย์

3. นายชูศักดิ์ ฉลูศรี

4. นางสาวณัฐธิกานต์ วุฒิยา

ขอให้นักศึกษาส่งใบสมัครทุนตาม  แบบฟอร์มใบสมัครทุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดาวน์โหลด ส่งงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2566

 

กลุ่มที่ 2

1. นางสาววราภรณ์ สังวรณ์

ทุนการศึกษาบริษัท น้ำมันปิโตรเลียม จำกัด ปีการศึกษา 2566

 

ขอให้นักศึกษาส่งใบสมัครทุนตาม  แบบฟอร์มใบสมัครทุนบริษัท น้ำมันปิโตรเลียม จำกัด  ดาวน์โหลด ส่งงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2566