ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ประเภททุน ทุนรายปี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่ทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน และมีจิตอาสา เสียสละเวลาการทำงานเพื่อส่วนรวม

 

รายละเอียดทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นทุนแบบให้เปล่า สำหรับช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศกำหนด จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท 

 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา

4. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริการกิจกรรมนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะกรรมการบริหารชมรมต่างๆ สังกัดสโมสรนักศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายด้านการพัฒนานักศึกษา หรือคณบดี ให้ดำเนินการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

5. เป็นผู้นำกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หรือเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ หรือดำเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ อุทิศตนและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

6. นักศึกษาผู้ขอรับทุนจะต้องมีจิตอาสาช่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2563 จำนวนไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง

7. ไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้ทุนการศึกษาอื่นใด (ยกเว้น ทุน กยศ. หรือ กรอ.)

 

เอกสารประกอบการขอทุน

1. ใบสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. รูปถ่ายบ้านปัจจุบันและครอบครัว จำนวน 1 รูป

6. สำเนาใบทะเบียนกิจกรรม หรือเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ

8. หนังสือรับรองความคิดเห็นการขอรับทุน จำนวน 1 ฉบับ

 รายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2563 ปิดรับสมัครแล้ว