ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ

ประเภททุน ทุนต่อเนื่อง

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นทุนให้เรียนฟรีตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 15 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการดังต่อไปนี้
    1.1 วิธีรับตรงรอบ Portfolio หรือ
    1.2 โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
    1.3 วิธีรับตรงรอบ (Quata) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. ผู้ขอรับทุนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน การทดสอบ หรือการสอบสัมภาษณ์ ตามที่คณะกำหนด

เงื่อนไขการให้ทุน
1. ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา
2. เป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในช่วงระยะเวลาตามที่หลักสูตรกำหนดและเป็นไปตามภาคการศึกษาที่ระบุไว้ในแผนการศึกษา
3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) ในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
   (กรณีนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.80 นักศึกษายังคงมีสิทธิ์รับทุนในภาคการศึกษาถัดไปได้ และหากนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.00 ในภาคการศึกษาถัดไปอีกหนึ่งภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะยุติการให้ทุนในภาคการศึกษาถัดไป เว้นแต่นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่อไป)
4. ในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนครบทุกวิชา หากได้รับสัญลักษณ์
I (ไม่สมบูรณ์) จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนในภาคการศึกษาถัดไป
5. ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องลงทะเบียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด
6. นักศึกษาผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ขัดระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 รายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2564 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 2/2564 ปิดรับสมัครแล้ว