ทุนการศึกษาคนดีศรีคณะวิทยาศาสตร์ (ทุน Science Run)

ประเภททุน ทุนรายปี

รายละเอียดทุน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาผู้มีความโดดเด่นหรือสร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านดนตรีด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น  ด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น  ด้านการแต่งกายดีเด่น  และ/หรือด้านต้นแบบดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีและสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพต่อไป เป็นทุนย่อยภายใต้ทุนการศึกษา Science Run  จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท

 

คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ประสงค์สมัครขอรับทุน

1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

2. เป็นนักศึกษาผู้มีความโดดเด่นหรือสร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านดนตรีด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น  ด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น  ด้านการแต่งกายดีเด่น  และ/หรือด้านต้นแบบดีเด่น ทั้งนี้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ความคิดเห็น และลงชื่อรับรอง

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

2. เอกสารหลักฐานแสดงการสร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆรายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2563 ปิดรับสมัครแล้ว