ข้อมูลการรับสมัครทุน


ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม (ประเภทรายปี)

จำนวนผู้สมัคร : 25 คน
วันเปิดรับสมัคร : 18/12/2564 - 02/01/2565

ปิดรับสมัครแล้ว

รายชื่อผู้สมัคร

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา วันที่สมัคร สถานะ
62112240255 นางสาวสุกัญญา คำมรรค เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 20/12/2564 ได้รับทุน
61111140098 นางสาวกุลญารัตน์ สิงห์สัตย์ ชีววิทยา 18/12/2564 ไม่ได้รับทุน
61111140548 นายศิริโรจน์ โล่ห์คำ ชีววิทยา 18/12/2564 ไม่ได้รับทุน
63112140064 นายจิรกิตต์ สุขสบาย เคมี 18/12/2564 ไม่ได้รับทุน
61111140119 นางสาวจันจิรา เพียลาภ ชีววิทยา 18/12/2564 ไม่ได้รับทุน
62111240160 นายวรรณชัย จันทร์ประเทือง จุลชีววิทยา 19/12/2564 ไม่ได้รับทุน
62111240236 นางสาวหทัยวรรณ บุราณรมย์ จุลชีววิทยา 19/12/2564 ไม่ได้รับทุน
62111340077 นายณัฐพงษ์ วรวงศ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20/12/2564 ไม่ได้รับทุน
62111440485 นางสาวสิตานันท์ สมรักษ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 21/12/2564 ไม่ได้รับทุน
62111440223 นางสาวธนาธร ราศรีเฟื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 21/12/2564 ไม่ได้รับทุน
63112140053 นางสาวจินดารัตน์ สายสุด เคมี 21/12/2564 ไม่ได้รับทุน
62111440539 นางสาวสุรางคณา ปรึกดี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 21/12/2564 ไม่ได้รับทุน
61111140076 นายกิตติชัย สมวัน ชีววิทยา 22/12/2564 ไม่ได้รับทุน
61111240309 นางสาวชลิดา ศรีรักษา จุลชีววิทยา 22/12/2564 ไม่ได้รับทุน
61113140223 นางสาวศิรินันท์ อัศวภูมิ ฟิสิกส์ 23/12/2564 ไม่ได้รับทุน
61113140209 นางสาววริศรา ศรีโยธี ฟิสิกส์ 23/12/2564 ไม่ได้รับทุน
61111140449 นางสาวเพ็ญพักตร ทองก้อน ชีววิทยา 23/12/2564 ไม่ได้รับทุน
63112140321 นางสาวรุ่งอรุณ ผิวเงิน เคมี 24/12/2564 ไม่ได้รับทุน
63111140089 นายเจษฎาพร พิมพ์สระ ชีววิทยา 25/12/2564 ไม่ได้รับทุน
64112140223 นางสาวธาราทิพย์ แก้วทอง เคมี 28/12/2564 ไม่ได้รับทุน
62112140371 นางสาวสุนิฉาย​ ภูต​ะ​เวช​ เคมี 01/01/2565 ไม่ได้รับทุน
62111440254 นายเนติพงษ์ กันยามา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 18/12/2564 คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์
64111240265 นางสาวรัตติยาภรณ์ จุฬามณี จุลชีววิทยา 18/12/2564 คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์
63112140558 นางสาวจิรวดี มีบุญ เคมี 21/12/2564 คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์
63112140459 นางสาวอรพรรณ ทิพย์อักษร เคมี 02/01/2565 คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์