ประกาศให้ทุนตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
21/06/2565
Sansanee
145

ปิดรับสมัครแล้ว

รับสมัคร
21/06/2565
ถึง
23/06/2565
รายละเอียดข่าว :

 

คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มีบทบาทในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านการเป็นผู้นำ สังคม อารมณ์ รวมทั้งสติปัญญา ที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้

 

รายละเอียดทุนการศึกษา

ทุนตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  ทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จากแหล่งทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน 

เป็นนักศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

 

การสมัครขอรับทุน

กรอกข้อมูลสมัครในระบบจัดการทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 23  มิถุนายน  2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง