รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2565
18/06/2565
Sansanee
1046

ปิดรับสมัครแล้ว

รับสมัคร
01/01/2513
ถึง
22/06/2565
รายละเอียดข่าว :

คณะวิทยาศาสตร์กำหนดให้ทุนนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีบทบาทหน้าที่ในกิจกรรม หรือชุมนุม หรือสโมสรนักศึกษา ที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และหรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านสังคม อารมณ์ รวมทั้งสติปัญญา ที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในกิจกรรมนั้น ทุนละ 1,000 บาท 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. เป็นผู้มีชื่อในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ หรือสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือชมรม หรือชุมนุม หรือหากไม่มีชื่อในคำสั่งแต่งตั้ง แต่เป็นผู้ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ให้นายกสโมสรนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม หรือชุมนุม เป็นผู้รับรองแทนได้

4. เป็นผู้นําหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ โดยแนบสําเนาโครงการ หรือหากไม่มีโครงการรองรับ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรอง 

5. มีความประพฤติเรียบร้อย โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 

วิธีการสมัคร 

กรอกข้อมูลสมัครในระบบจัดการทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์

www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship

ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 

โดยเน้นการกรอกข้อมูลด้านกิจกรรม ดังนี้

1. กรอกข้อมูลกิจกรรมที่สำคัญ โดยกรอกในข้อ 8. “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” ในระบบให้ละเอียด

2. ถ้ามีรายละเอียดของกิจกรรมที่ทำเพิ่มเติม สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มในข้อ 9. “เหตุผลความจำเป็นในการขอรับทุน” 

 

หลักฐานประกอบการสมัคร 

1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

2. สำเนาใบทะเบียนกิจกรรมและ/หรือเอกสารแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม 

3. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา สำเนาโครงการ หรือหนังสือรับรองจากนายกสโมสรนักศึกษา หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 

4. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา