องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เปิดรับสมัครทุน โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ จ.นครสวรรค์)
02/12/2565
Sansanee
108
รับสมัคร
02/12/2565
ถึง
15/12/2565
รายละเอียดข่าว :

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง รับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว 
โดยส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาด้วยตนเอง ณ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์) 


ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

 

อ่านรายละเอียด