ข้อมูลการรับสมัครทุน


ทุนการศึกษาบริษัทมิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

จำนวนผู้สมัคร : 16 คน
วันเปิดรับสมัคร : 27/06/2565 - 30/06/2565

ปิดรับสมัครแล้ว

รายชื่อผู้สมัคร

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา วันที่สมัคร สถานะ
63112140064 นายจิรกิตต์ สุขสบาย เคมี 27/06/2565 ไม่ได้รับทุน
63112140053 นางสาวจินดารัตน์ สายสุด เคมี 27/06/2565 ไม่ได้รับทุน
63112240324 นางสาวสุพิฌาย์ นารี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 27/06/2565 ไม่ได้รับทุน
62112140357 นางสาวสุกัญญา ใจยาว เคมี 27/06/2565 ไม่ได้รับทุน
64112140175 นางสาวทิพย์นภา ลานนท์ เคมี 28/06/2565 ไม่ได้รับทุน
63112240355 นางสาวอัจฉริยาพร ฤาชัย เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 28/06/2565 ไม่ได้รับทุน
62111440254 นายเนติพงษ์ กันยามา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 28/06/2565 ไม่ได้รับทุน
63112140202 นางสาวเบญจวรรณ จอมคำสิงห์ เคมี 28/06/2565 ไม่ได้รับทุน
63112240092 นางสาวชลธิชา ธรรมวงศ์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 28/06/2565 ไม่ได้รับทุน
64112240183 นางสาววชิรปาณี แซ่เฮ้ง เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 29/06/2565 ไม่ได้รับทุน
64113340037 นางสาวกรองกาญจน์ คำโสภา ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ 29/06/2565 ไม่ได้รับทุน
62111240221 นางสาวสุชีวรรณ แวงคำ จุลชีววิทยา 29/06/2565 ไม่ได้รับทุน
63112140293 นางสาวมลฤดี มีระวาน เคมี 29/06/2565 ไม่ได้รับทุน
64112140223 นางสาวธาราทิพย์ แก้วทอง เคมี 30/06/2565 ไม่ได้รับทุน
63112240311 นางสาวสุทธาธินี บุญพร้อมอาษา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 28/06/2565 คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์
63112140459 นางสาวอรพรรณ ทิพย์อักษร เคมี 30/06/2565 คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์