แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะ ทุนการศึกษาจากแหล่งเงินทุนภายนอกมหาวิทยาลัยอุบราชธานี ปีการศึกษา 2564
07/01/2565
Sansanee
456
รายละเอียดข่าว :

 

1. ทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน

2. ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม 

3. ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 6 คน ดังนี้

1. นางสาวสุกัญญา คำมรรค

2. นางสาวสิตานันท์ สมรักษ์

3. นายกิตติชัย สมวัน

4. นางสาวกุลญารัตน์ สิงห์สัตย์

5. นางสาวเสาวลักษณ์ วงคณิต

6. นางสาวณัฐกานต์ แสงจันทร์

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้นเขียนใบสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พร้อมแนบเอกสารประกอบการขอรับทุนให้ครบตามรายละเอียดในใบสมัคร

ส่งที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565

เพื่อคณะจะได้ส่งให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกผู้รับทุนต่อไป

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายข่าว

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง