รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาบริษัท น้ำมันปิโตรเลียม จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566
04/12/2566
Sansanee
515

ปิดรับสมัครแล้ว

รับสมัคร

ถึง

รายละเอียดข่าว :

 

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2566
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ 1/2566 ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
4. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือต้องโทษในคดีใดๆ

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบแสดงผลการเรียน - ปริ้นจากระบบทะเบียนนักศึกษา (REG)
2. รูปถ่ายบ้านปัจจุบันที่นักศึกษาอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง - ถ่ายให้เห็นบ้านทั้งหลังชัดเจนหลายมุม
3. สำเนาใบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา (ถ้ามี) - ปริ้นจากระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา (UBU SAC)
4. สำเนาเอกสารแสดงผลงานรางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)
5. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษา (ออกไว้ไม่เกิน 90 วัน) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6. หนังสือรับรองความเห็นการขอรับทุนการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7. เอกสารเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของแต่ละทุน
หมายเหตุ: หากแนบเอกสารไม่ครบจะถือว่าคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์และไม่มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาทุน

วิธีการสมัคร
ให้นักศึกษากรอกข้อมูลสมัครในระบบทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2566
(โดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ครบถ้วนทุกช่องเนื่องจากข้อมูลในทุกช่องมีผลต่อการประมวลผลคะแนน)

อ่านรายละเอียดทุนการศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง