รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2566
29/11/2566
Sansanee
211

ปิดรับสมัครแล้ว

รับสมัคร
28/11/2566
ถึง
13/12/2566
รายละเอียดข่าว :

 

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา

4. เป็นผู้ยากจน รายได้ครอบครัวรวมกันแล้วไม่เกิน 360,000 บาท/ปี 

5. ไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้ทุนการศึกษาอื่นใดในปีการศึกษา 2566 รวมกันตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป (ยกเว้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)                               

6. มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ/หรือ ทำงานหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว

7. ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ (กิจกรรมจิตอาสา) ไม่กำหนดชั่วโมง

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบแสดงผลการเรียน - ปริ้นจากระบบทะเบียนนักศึกษา (REG)
2. รูปถ่ายบ้านปัจจุบันที่นักศึกษาอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง - ถ่ายให้เห็นบ้านทั้งหลังชัดเจนหลายมุม
3. สำเนาใบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา (ถ้ามี) - ปริ้นจากระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา (UBU SAC)
4. สำเนาเอกสารแสดงผลงานรางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)
5. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษา (ออกไว้ไม่เกิน 90 วัน) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6. หนังสือรับรองความเห็นการขอรับทุนการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7. เอกสารเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของแต่ละทุน
หมายเหตุ: หากแนบเอกสารไม่ครบจะถือว่าคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์และไม่มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาทุน

วิธีการสมัคร
ให้นักศึกษากรอกข้อมูลสมัครในระบบทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2566
(โดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ครบถ้วนทุกช่องเนื่องจากข้อมูลในทุกช่องมีผลต่อการประมวลผลคะแนน)

อ่านรายละเอียดทุนการศึกษา