ทุนการศึกษา Science Run

ประเภททุน ทุนรายปี

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้มีผลการเรียนดี นักศึกษาที่ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี เป็นทุนแบบให้เปล่า จำนวน 98 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) จากแหล่งทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากการจัดโครงการ “Science Run” วิ่งมาราธอนเพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดทุน ดังนี้

1. ทุนเรียนดีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในคณะวิทยาศาสตร์

เป็นทุนประเภทต่อเนื่อง (ได้รับทุนการศึกษาจนถึงระดับชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2) จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท/ปี

2. ทุนเรียนดีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในหลักสูตร

เป็นทุนประเภทรายปี จำนวน 32 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท

3. ทุนกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

เป็นทุนประเภทรายปี จำนวน 32 ทุน ๆ ละ 500 บาท

4. ทุนนักกิจกรรมดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์

เป็นทุนประเภทรายปี จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 500 บาท

5. ทุนนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

เป็นทุนประเภทรายปี จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

6. ทุนผู้สร้างชื่อเสียงในนามสถาบัน

เป็นทุนประเภทรายปี จำนวน 15 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท

7. ทุนคนดีศรีคณะวิทยาศาสตร์

เป็นทุนประเภทรายปี จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท

คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา 

1. ทุนเรียนดีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในคณะวิทยาศาสตร์

(1.1) เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 ทุกสาขาวิชา และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

(1.2) มีผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สูงสุดในคณะวิทยาศาสตร์ 3 อันดับแรก

(1.3) ไม่เป็นผู้ที่กำลังได้รับทุนต่อเนื่องจากแหล่งทุนอื่น (ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)

(1.4) นักศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ตลอดระยะเวลาในการรับทุนการศึกษาในชั้นปีที่ 1 - 4 เมื่อสิ้นปีการศึกษาหากผู้รับทุนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ต่ำกว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.80 คณะวิทยาศาสตร์จะมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้รับทุนปรับปรุงผลการเรียนให้ดีขึ้น แต่ผู้รับทุนยังคงมีสิทธิรับทุนในปีการศึกษานั้น และในปีการศึกษาถัดไปที่ผู้รับทุนได้รับหนังสือ

แจ้งเตือนให้ปรับปรุงผลการเรียนแล้ว ยังคงมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00 อยู่เช่นเดิมอีก คณะวิทยาศาสตร์จะยุติการให้ทุนการศึกษาทันที เว้นแต่ผู้รับทุนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึง 3.00 ผู้รับทุน

จึงจะมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาต่อไป

(1.5) ในแต่ละปีการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนครบทุกวิชา หากได้รับสัญลักษณ์ I (ไม่สมบูรณ์) จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนในปีการศึกษานั้น

2. ทุนเรียนดีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในหลักสูตร

(2.1) เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 - 4

(2.2) มีคะแนนเฉลี่ย (GPA) ของปีการศึกษา 2562 สูงสุดในหลักสูตร

3. ทุนกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

(3.1) เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

(3.2) มีรายชื่อเป็นกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ตามคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 61/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2562

(3.3) ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยดีและสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาของการเป็นกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

4. ทุนนักกิจกรรมดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์

(4.1) เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

(4.2) เป็นผู้ซึ่งช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์ หรือภาควิชาขอความร่วมมือเป็นอย่างดี หรือเป็นผู้นำจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชมรม หรือชุมนุม ทั้งนี้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรมลงชื่อรับรอง

(4.3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00

5. ทุนนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ตามคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 61/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2562

6. ทุนผู้สร้างชื่อเสียงในนามสถาบัน

(6.1) เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

(6.2) เป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัล ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป

(6.3) ได้รับรางวัลในระดับประเทศขึ้นไป

(6.4) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด SCI Smart Ambassador ประเภท ชาย, หญิง และเลดี้บอย

7. ทุนคนดีศรีคณะวิทยาศาสตร์

(7.1) เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

(7.2) เป็นนักศึกษาผู้มีความโดดเด่นหรือสร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านดนตรีด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น  ด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น  ด้านการแต่งกายดีเด่น  และ/หรือด้านต้นแบบดีเด่น ทั้งนี้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ความคิดเห็น และลงชื่อรับรองรายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2563 ปิดรับสมัครแล้ว