ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประเภททุน ทุนต่อเนื่อง

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษามาโดยตลอดและได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “Ajinomoto Scholarship for ASEAN+ONE International Students” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ซึ่ง เป็นทุนให้เปล่า เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์
โครงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก 6 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และรัสเซีย ที่มีความประสงค์ จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่กำหนด ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่ร่วมโครงการ ให้ได้รับทุนการศึกษาก่อนที่จะเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น โครงการนี้มีความประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ อันเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนา ประเทศให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21 ของภูมิภาคเอเชีย พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และ ประเทศญี่ปุ่น 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน (ประเทศไทย)
ผู้ขอรับทุนที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) ด้านโภชนาการ (Nutrition) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และด้านวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ (Bio-process Engineering) หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่ร่วมโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยโตเกียว (University of Tokyo) มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) มหาวิทยาลัยนาโกยา (Nagoya University) สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) มหาวิทยาลัยโอชาโนะมิสึ (Ochanomizu University) มหาวิทยาลัยโภชนาการคางาวะ (Kagawa Nutrition University) และ มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนา หรือ อาศัยอยู่ในประเทศไทย
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ด้านโภชนาการ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และด้านวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง (ในระบบการศึกษาที่มีระยะเวลา การศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ปีในประเทศไทย) 3. เป็นผู้มีผลการเรียนดีความประพฤติดี และต้องได้รับหนังสือรับรอง (Recommendation letter) 2 ชุด จากอธิการบดี หรือ คณบดี จำนวน 1 ชุด และอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา หรือ อาจารย์ท่านอื่นๆ ที่มีคุณวุฒิครบถ้วน อีก 1 ชุด ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ในที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ประกอบการสมัคร
4. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวัน ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565
5. ในกรณีที่เลือกโปรแกรม 3 ปี ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องสามารถผ่านกระบวนการพิจารณาจนได้รับการตอบรับให้เป็น “นักศึกษาวิจัย” หรือ “Postgraduate International Research Student” จากมหาวิทยาลัยก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
6. ในกรณีที่เลือกโปรแกรม 2 ปีผู้สมัครขอรับทุนฯ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทโดยตรง ในบางบัณฑิตวิทยาลัยของ มหาวิทยาลัยฯ ได้ซึ่งในกรณีนี้ผู้ขอรับทุนจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจนได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
7. ผู้สมัครจะต้องมีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต้นที่เพียงพอ สำหรับการทำวิจัย และศึกษา ต่อในระดับปริญญาโทในสาขานั้นๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย (โดยระดับภาษาที่ต้องการของแต่สาขา สามารถตรวจสอบได้จากเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
8. ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย จะต้องสมัครเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกในทุกขั้นตอนในประเทศไทย และสามารถร่วมกิจกรรมตามที่ มูลนิธิฯ กำหนด
9. ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีแรงจูงใจที่จะศึกษาต่อ
10. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด และไม่อยู่ในระหว่างการชดใช้ทุนการศึกษาอื่นใดเช่นกัน

มูลค่าทุนการศึกษา
1. นักศึกษาวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย : 150,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 1 ปี)
2. นักศึกษาระดับปริญญาโทของบัณฑิตวิทยาลัย : 180,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 2 ปี)
3. ค่าธรรมเนียมการสอบ, ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา : จ่ายเต็มจำนวนตามจริง
4. ค่าตั๋วเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่น : จ่ายเต็มจำนวนตามจริง (เทียบเท่ากับมูลค่าตั๋วที่นั่งชั้นประหยัด)

จำนวนนักศึกษาที่จะได้รับทุนของโครงการ
นักศึกษาจำนวน 1 หรือ 2 คนจากประเทศไทย (รวมกับนักศึกษาอีก 5 ประเทศ)

ระยะเวลาการให้ทุน
ทุนการศึกษาจะมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นระยะเวลาสูงสุด 3 ปี (1 ปีสำหรับการเป็นนักศึกษาวิจัย และ 2 ปีสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญา โท) และ ทุนการศึกษานี้จะถูกระงับในกรณีที่ผู้รับทุนที่เป็นนักศึกษาวิจัยไม่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภายในเวลา 1 ปีหลังจากที่เดินทางเข้าไปเป็นนักศึกษาวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น ในกรณีผู้ที่ได้รับคัดเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทโดยตรง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลาสูงสุด 2 ปี และหากผู้สมัครเลือกศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) จะได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปีเท่านั้น 

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. ใบสมัครขอรับทุน และแผนการศึกษา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด มี 4 แบบฟอร์ม กรอกรายละเอียดโดยการพิมพ์เท่านั้น)
3. ใบแสดงผลคะแนน หรือ ทรานสคริปต์ตัวจริงจากมหาวิทยาลัย (เป็นภาษาอังกฤษ ไม่รับสำเนา) ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่สำเร็จศึกษา ให้ใช้ใบแสดงผลคะแนนถึงภาคการศึกษาล่าสุด และเอกสารรับรองว่าจะสำเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาด้วย
4. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จำนวนอย่างน้อย 2 ฉบับ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและอาจมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้) - หนังสือรับรองจากอธิการบดีและ/หรือ คณบดี จากมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ - หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ท่านอื่นๆ ที่มีคุณวุฒิครบถ้วน 1 ฉบับ
5. สำเนาเอกสารประกอบอื่นๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยที่ผู้สมัครเลือกไว้ กำหนดให้ใช้ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น - ใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS) - ใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) - ใบรับรองผลการสอบอื่นๆ เช่น EJU, GRE, GMAT หรือ ใบรับรองการศึกษาหรือการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
6. หนังสือยินยอมให้เก็บรักษา ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการพิจารณาทุนการศึกษาโครงการ “ASEAN+ONE Scholarship” ** หนังสือยินยอมจะส่งให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ลงนามเท่านั้น (ช่วงมีนาคม 2564) **
7. เอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการสมัครจะไม่ส่งคืนผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

กระบวนการคัดเลือก
1. การคัดเลือกรอบเอกสาร มูลนิธิฯ จะคัดเลือกในรอบแรกจากข้อมูลในใบสมัครและเอกสารประกอบที่ได้รับจากผู้สมัคร เช่น งานวิจัยที่เคยทำแผนการศึกษา (Study Plan) ใบรับรองผลการศึกษา และหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาจะประกาศผลการคัดเลือกรอบเอกสารทางเว็บไซต์ www.ajinomotofoundation.or.th ทางสื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊คของมูลนิธิฯ www.facebook.com/ajtfoundation และแจ้งผลทางอีเมล์ที่ให้ไว้
2. การคัดเลือกรอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกจะเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) โดยจะพิจารณาจากความพร้อม และความเหมาะสมในด้านต่างๆ โดยมี เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
    2.1 เอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชานั้นๆ เช่น ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEFL) และอื่นๆ 
    2.2 เอกสารการจบการศึกษา หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา หรือปริญญาบัตร สำหรับผู้ขอรับทุนที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในวันที่สมัคร ให้ใช้เอกสารที่รับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาแทน

เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน และการสิ้นสุดของการให้ทุน
สิทธิในการได้รับทุนการศึกษาจะระงับเป็นการชั่วคราว หรือสิ้นสุดลงทันที และผู้รับทุนต้องชดใช้ตามจำนวนเงินที่ถูกเบิกไปแล้วเต็มจำนวน หรือบางส่วน ในกรณีที่พบว่าผู้ได้รับทุนปฏิบัติเข้าข่ายในกรณีดังต่อไปนี้:
1. กรอกข้อมูลเท็จลงในใบสมัคร
2. เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นๆ หรือ อยู่ในระหว่างการชดใช้ทุนการศึกษาอื่นๆ
3. ไม่สามารถสอบผ่านเข้าศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยที่กำหนด ภายในหนึ่งปี หลังจากที่เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น (ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในฐานะนักศึกษาวิจัย)
4. ไม่สามารถเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นภายในวันที่กำหนด
5. ขาดเรียนเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากเจ็บป่วย หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ มีการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์ และมีผลการศึกษาตกต่ำ เนื่องจาก ขาดเรียน ขาดความตั้งใจ และไม่มีความกระตือรือร้นในการศึกษา หรือพบว่า นักศึกษาไม่สามารถทำการวิจัยได้ ไม่ว่าจะเพราะสาเหตุ ใดก็ตาม
6. ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ทั้งที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย รายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2564 ปิดรับสมัครแล้ว