ทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3

ประเภททุน ทุนต่อเนื่อง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ หรือ "ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้" เพื่อสนับสนุนนิสิต นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ และมีความประพฤติดี ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด สป.อว. ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ/สาขาวิชาขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย สป.อว. สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรให้แก่ผู้รับทุน

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. ต้องมีภูมิลำเนาปัจจุบันตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. บิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะของนักศึกษา มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย และสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี (สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 หรือเดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นมา)
4. เป็นผู้ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และต้องเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแผนการเรียนในหลักสูตรปกติแล้วเท่านั้น ยกเว้น หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง หรือเทียบโอน (ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.)
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ไม่ต่ำกว่า 2.00
6. มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
7. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อน

จำนวนทุนและสาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษา
ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ/สาขาวิชาขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียดจำนวนทุน และสาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษา จำนวน 125 ทุน ตามเอกสารแนบท้ายข่าว

หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายเครื่องแบบนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน โดยเขียนชื่อ-นามสกุล กำกับไว้ด้านหลังรูปด้วย (ใบสมัครสามารถสั่งพิมพ์ได้จากเอกสารแนบท้ายข่าว)
2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง เพื่อให้ผู้รับสมัครดำเนินการจัดทำสำเนา)
3. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะ (ฉบับจริง เพื่อให้ผู้รับสมัครดำเนินการจัดทำสำเนา)
4. สำเนาใบแสดงผลการเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือเทียบเท่า
5. สำเนาใบแสดงผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2563 ฉบับสมบูรณ์ (กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับผลการเรียนให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์หากไม่นำมาแสดงจะมีผลต่อการพิจารณา)
6. หนังสือรับรองของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีของสถานศึกษาตามแบบที่กำหนดในใบสมัคร
7. แผนการศึกษาในชั้นปีที่ 1
8. หลักฐานภาพถ่ายของที่อยู่อาศัยตามภูมิลำเนาของผู้สมัคร

เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้รับทุน
1. สป.อว. สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าครองชีพในการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อปีการศึกษา โดยผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไปจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
2. การจ่ายเงินทุนจะแบ่งจ่ายปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ๆ ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
3. สถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการเรียนให้ สป.อว. รับทราบทุกภาคการศึกษา
4. ผู้รับทุนต้องทำกิจกรรมช่วยเหลืองานในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่าง 8-12 ชม. ต่อเดือน หรือตามที่สถาบันกำหนดตามความเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
5. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด
6. ผู้รับทุนต้องไม่รับทุนค่าครองชีพอื่นใดในขณะรับทุนนี้ รวมทั้งทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องสำหรับทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุนเยียวยา) ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) *กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน หรือค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่ไม่ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียนเรียน (ค่าครองชีพไม่สามารถกู้ยืมได้) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ผู้รับทุนมีสิทธิ์กู้ยิมได้
7. เมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนควรจะต้องกลับไปทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ตามความจำเป็นและเหมาะสมรายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2564 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 1/2563 ปิดรับสมัครแล้ว