ทุนการศึกษาจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

ประเภททุน ทุนต่อเนื่อง

 

มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ กำหนดให้ทุนการศึกษาใหม่ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 1 ทุน

ทุนนี้กำหนดให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นเรียนชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2565 และเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทางมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาประกอบด้วย

- ค่าลงทะเบียนเรียน

- ค่าหอพัก 

- ค่าใช้จ่ายในการยังชีพตลอดปีการศึกษา รวม 10 เดือนๆ ละ 1,800 บาท (ยกเว้นช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน) นับแต่เริ่มรับทุนและต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษา

1. เป็นนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่กำลังจะขึ้นเรียนชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2565

2. มีอายุระหว่าง 15-25 ปี

3. มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน

4. มีฐานะยากจนจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจึงจะศึกษาต่อได้ หรือมีกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสถาบันการศึกษาของตน หรือมีคุณสมบัติดีเด่นอื่นๆ

5. มีความประพฤติดี

6. มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

7. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันอื่นอยู่

 รายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2565 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 1/2564 ปิดรับสมัครแล้ว