ทุนการศึกษาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ประเภททุน ทุนต่อเนื่อง

 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬภรณ์ วิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ผู้มีอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์: อนามัยสิ่งแวดล้อม

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เคมี

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์: อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เคมี

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ในระบบ 40.00 หรือเทียบเท่า

2. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกต่อจากระดับปริญญาตรี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า

3. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกต่อจากระดับปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 ในระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า

4. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญของสถานศึกษาเดิมของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาก่อนสมัครขอรับทุนการศึกษาที่สถาบัน

5. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาไม่เป็นผู้ที่รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่นอยู่แล้ว หรือกรณีที่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น แต่ต้องการสมัครขอรับทุนการศึกษาที่สถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี

6. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาต่อไปนี้

6.1 Sciences: Chemistry, Biology, Biological Sciences, Biochemistry, Biotechnology, Genetics, Microbiology, Molecular Biology, Environmental Sciences, Toxicology 

6.2 Medical Sciences: Medicine, Medical Technology, Nursing, Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

6.3 สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 รายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2564 ปิดรับสมัครแล้ว