มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"

ประเภททุน ทุนต่อเนื่อง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

2. มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป

3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัว/ผู้อุปการะมีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี

4. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน

5. อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2565

6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นได้ตลอดระยะเวลารับทุน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมรายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2565 กำลังเปิดรับสมัคร
  • 1/2564 ปิดรับสมัครแล้ว