ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

ประเภททุน ทุนต่อเนื่อง

 

ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความมุ่งมั่น และมีความเป็นผู้นำ
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ได้กำหนดให้การสนับสนุนทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 30,000 บาท/ปี
โดยให้เป็นทุนต่อเนื่อง  3 ปี จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้ประสงค์ขอรับทุน

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่โครงการทุนการศึกษาฯ กำหนด

2. ศึกษาในชั้นปีที่ 2 (สำหรับหลักสูตร 4 ปี) หรือศึกษาในชั้นปีที่ 3 (สำหรับหลักสูตร 5 ปี) ในปีการศึกษา 2564

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 2.75

4. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์

5. มีความประพฤติดี และมีความเป็นผู้นำ

6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพตามที่โครงการทุนการศึกษาฯกำหนดได้รายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2564 ปิดรับสมัครแล้ว