ทุนหอพักฟรี

ประเภททุน ทุนรายปี

ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดและมีการกระจายตัวของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว
จึงจัดสรรห้องพักให้สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย และประสบปัญหาเกี่ยวกับที่พักอาศัย

นักศึกษาจะได้รับ

ยกเว้น การจัดเก็บค่าหอพัก ค่าไฟฟ้าเหมาจ่าย ค่าสวัสดิการ 

จัดเก็บ ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย จำนวน 200 บาทต่อปี และค่ามัดจำกุญแจ จำนวน 100 บาทต่อปีรายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2565 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 1/2564 ปิดรับสมัครแล้ว