ทุนเรียนดีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในคณะวิทยาศาสตร์

ประเภททุน ทุนต่อเนื่อง

รายละเอียดทุน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนโดยคัดเลือกนักศึกษาผู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในคณะวิทยาศาสตร์ 3 อันดับแรก (เป็นทุนย่อยภายใต้ทุนการศึกษา Science Run) จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท/ปีการศึกษา

 

คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ประสงค์สมัครขอรับทุน

(1)  เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2564 ทุกสาขาวิชา และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

(2)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษา 2563 สูงสุดในคณะวิทยาศาสตร์ 

(3)  ไม่เป็นผู้ที่กำลังได้รับทุนต่อเนื่องจากแหล่งทุนอื่น (ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)

(4) นักศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ตลอดระยะเวลาในการรับทุนการศึกษาในชั้นปีปัจจุบัน - ชั้นปีที่ 4 เมื่อสิ้นปีการศึกษาหากผู้รับทุนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.80 คณะวิทยาศาสตร์จะมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้รับทุนปรับปรุงผลการเรียนให้ดีขึ้น แต่ผู้รับทุนยังคงมีสิทธิรับทุนในปีการศึกษานั้น และในปีการศึกษาถัดไปที่ผู้รับทุนได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้ปรับปรุงผลการเรียนแล้ว ยังคงมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00 อยู่เช่นเดิมอีก คณะวิทยาศาสตร์จะยุติการให้ทุนการศึกษาทันที เว้นแต่ผู้รับทุนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึง 3.00 ผู้รับทุนจึงจะมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาต่อไป

(5) ในแต่ละปีการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนครบทุกวิชา หากได้รับสัญลักษณ์ I (ไม่สมบูรณ์) จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนในปีการศึกษานั้น

 

 รายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2564 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 1/2563 ปิดรับสมัครแล้ว