ทุนการศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงในนามสถาบัน (ทุน Science Run)

ประเภททุน ทุนรายปี

 

รายละเอียดทุน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีและสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพต่อไป เป็นทุนย่อยภายใต้ทุนการศึกษา Science Run  ทุนละ 1,000 บาท

คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ประสงค์สมัครขอรับทุน

1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

2. เป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัล ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป

3. ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด หรือระดับภูมิภาคขึ้นไป

4. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด SCI Smart Ambassador ประเภท ชาย, หญิง และเลดี้บอย

 รายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2564 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 1/2563 ปิดรับสมัครแล้ว