ทุนการศึกษานักกิจกรรมดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ (ทุน Science Run)

ประเภททุน ทุนรายปี

 

รายละเอียดทุน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดี

เป็นทุนย่อยภายใต้ทุนการศึกษา Science Run  ทุนละ 500 บาท

 

คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ประสงค์สมัครขอรับทุน

1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

2. เป็นผู้ซึ่งช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์ หรือภาควิชาขอความร่วมมือเป็นอย่างดี หรือเป็นผู้นำจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชมรม หรือชุมนุม ทั้งนี้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรมลงชื่อรับรอง

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00รายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2564 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 1/2563 ปิดรับสมัครแล้ว