ทุนการศึกษาตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ประเภททุน ทุนรายปี

คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มีบทบาทในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านการเป็นผู้นำ สังคม อารมณ์ รวมทั้งสติปัญญา
ที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้

 

รายละเอียดทุนการศึกษา

ทุนตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จากแหล่งทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน 

เป็นนักศึกษาผู้กำลังดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

 รายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2565 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 1/2564 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 1/2563 ปิดรับสมัครแล้ว