ทุนยากจน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภททุน ทุนรายปี

 

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา

4. เป็นผู้ยากจน รายได้ครอบครัวรวมกันแล้วไม่เกิน 240,000 บาท/ปี 

5. ไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้ทุนการศึกษาอื่นใดในปีการศึกษา 2565 รวมกันตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป (ยกเว้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)                               

6. มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ/หรือ ทำงานหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว

 

ข้อผูกพันในการขอรับทุน

นักศึกษาที่ได้รับทุนตามประกาศฉบับนี้ มีข้อผูกพันในการรับทุน โดยต้องทำจิตอาสาช่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขทุน ดังนี้

1. จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุน จำนวน 10,000 บาท 
2. จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุน จำนวน 15,000 บาท

ทั้งนี้ การทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยงานในระดับคณะ วิทยาลัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณบดีพิจารณามอบหมายงานให้ผู้รับทุน และในระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นดุลยพินิจของรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายพิจารณามอบหมายงานให้ผู้รับทุน

 รายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2565 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 2/2565 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 1/2564 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 2/2564 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 2/2563 ปิดรับสมัครแล้ว