ข้อมูลการรับสมัครทุน


ทุนการศึกษาคนดีศรีคณะวิทยาศาสตร์ (ทุน Science Run)

จำนวนผู้สมัคร : 8 คน
วันเปิดรับสมัคร : 24/02/2564 - 05/03/2564

ปิดรับสมัครแล้ว

รายชื่อผู้สมัคร

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา วันที่สมัคร สถานะ
62114140034 นายกฤตภาส โยระบัน คณิตศาสตร์ 03/03/2564 ได้รับทุน
60112240048 นายกิตติศักดิ์ เคนบุบผา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 04/03/2564 ได้รับทุน
60114140274 นายศุภกิตติ์ คำมณี คณิตศาสตร์ 04/03/2564 ได้รับทุน
60112240071 นายชาญณรงค์ สายลุน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 05/03/2564 ได้รับทุน
60112240220 นางสาวโสภา อ่างคำหงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 05/03/2564 ได้รับทุน
61111440408 นางสาวพัชรีภรณ์ อินบุ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 04/03/2564 ไม่ได้รับทุน
60112240172 นางสาวพุธรัตน์ นวลภักดี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 05/03/2564 ไม่ได้รับทุน
61112240104 นางสาวเกษศิรินทร์ เถระวัลย์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 05/03/2564 ไม่ได้รับทุน