รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2565
10/08/2565
Sansanee
201

ปิดรับสมัครแล้ว

รับสมัคร
10/08/2565
ถึง
19/08/2565
รายละเอียดข่าว :

คุณสมบัติผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา

4. เป็นผู้ขาดแคลน ขาดบิดา มารดา หรือผู้อุปการะเลี้ยงดู

5. มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ/หรือทำงานหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว


เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบแสดงผลการเรียน 

2. ภาพถ่ายบ้านที่เห็นบ้านทั้งหลังชัดเจน หลายมุม 

3. สำเนาใบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา หรือหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี)

4. สำเนาเอกสารแสดงผลงานรางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)

5. หนังสือรับรองความคิดเห็นการขอรับทุนการศึกษา

*** หมายเหตุ : หากแนบเอกสารไม่ครบจะไม่มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาทุน

วิธีการสมัคร

ให้นักศึกษากรอกข้อมูลสมัครในระบบทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 

(โดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ครบถ้วนทุกช่องเนื่องจากข้อมูลในทุกช่องมีผลต่อการประมวลผลคะแนน ผู้ที่มีประวัติในระบบแล้วให้อัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)

*** หมายเหตุ : เมื่อคณะกรรมการพิจารณาทุนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะจะแจ้งเฉพาะผู้ได้รับคัดเลือกเบื้องต้น

      เพื่อกรอกใบสมัครทุนตามแบบฟอร์มของมูลนิธิฯ ส่งที่คณะ เพื่อส่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกในลำดับต่อไป