รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทมูลนิธิบางกอกโพสต์ ประจำปีการศึกษา 2565
27/06/2565
Sansanee
335

ปิดรับสมัครแล้ว

รับสมัคร

ถึง

รายละเอียดข่าว :

 

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา

4. เป็นผู้ยากจน รายได้ครอบครัวรวมกันแล้วไม่เกิน 168,000 บาท/ปี  (14,000 บาทต่อเดือน) และมีความปราถนาอย่างแรงกล้าที่อยากเรียน แต่ไม่มีทุนทรัพย์

5. กำพร้าบิดาหรือมารดา หรือทั้งบิดาและมารดา หรือทำงานหารายได้ส่งตัวเองเรียน

6. ไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้ทุนการศึกษาอื่นใดในปีการศึกษา 2565 รวมกันตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ขอรับทุนเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อได้รับทุนการศึกษาตามประกาศนี้ ผู้รับทุนต้องยกเลิกการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา                              

7. มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ/หรือ ทำงานหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา

2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. ภาพถ่ายบ้านที่เห็นบ้านทั้งหลังชัดเจน หลายมุม 

5. สำเนาใบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา หรือหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี)

6. สำเนาเอกสารแสดงผลงานรางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)

7. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษา

8. หนังสือรับรองความเห็นการขอรับทุนการศึกษา

หมายเหตุ: หากแนบเอกสารไม่ครบจะถือว่าคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์และไม่มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาทุน

ข้อผูกพันในการขอรับทุน

ต้องทำจิตอาสาช่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย การช่วยเหลือชุมชนหรือสังคม 

จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อเดือน

ทั้งนี้ การช่วยงานหรือทำกิจกรรมช่วยในระดับคณะ วิทยาลัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณบดีพิจารณามอบหมายงานให้ผู้รับทุน และในระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นดุลยพินิจของรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายพิจารณามอบหมายงานให้ผู้รับทุน

 

วิธีการสมัคร

ให้นักศึกษากรอกข้อมูลสมัครในระบบทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

(โดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ครบถ้วนทุกช่องเนื่องจากข้อมูลในทุกช่องมีผลต่อการประมวลผลคะแนน)

*** หมายเหตุ : เมื่อคณะกรรมการพิจารณาทุนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะจะแจ้งเฉพาะผู้ได้รับทุนให้กรอกใบสมัครทุนตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยส่งที่คณะต่อไป

อ่านรายละเอียดทุนการศึกษา