องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เปิดรับสมัครทุน โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ปี 2565 สำหรับผู้ด้อยโอกาส และมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ จ.นครสวรรค์
14/06/2565
Sansanee
83
รับสมัคร
14/06/2565
ถึง
30/06/2565
รายละเอียดข่าว :

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

       โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว 
โดยส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาด้วยตนเอง ณ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์) 
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ได้แนบ QR-Code ดาวน์โหลดใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่นี่