สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การจัดสรรห้องพักสำหรับนักศึกษาทุนและนักศึกษาที่ทำกิจกรรม
13/06/2565
Sansanee
248

ปิดรับสมัครแล้ว

รับสมัคร
13/06/2565
ถึง
20/06/2565
รายละเอียดข่าว :

ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดและมีการกระจายตัวของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงจัดสรรห้องพักให้สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย และประสบปัญหาเกี่ยวกับที่พักอาศัย

นักศึกษาจะได้รับ

ยกเว้น การจัดเก็บค่าหอพัก ค่าไฟฟ้าเหมาจ่าย ค่าสวัสดิการ 

จัดเก็บ ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย จำนวน 200 บาทต่อปี และค่ามัดจำกุญแจ จำนวน 100 บาทต่อปี

คุณสมบัติ

1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา
2. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน และดำรงชีพ
3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา
4. ไม่อยู่ระหว่างได้รับทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องจากแหล่งทุนอื่น ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
5. มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ/หรือทำงานหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว
6. เป็นผู้ที่ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด โดยแนบเอกสารหลักฐานในการทำกิจกรรมเพื่อประกอบการพิจารณา

การสมัครขอรับทุน

ให้นักศึกษากรอกข้อมูลสมัครในระบบทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 (โดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ครบถ้วนทุกช่องเนื่องจากข้อมูลในทุกช่องมีผลต่อการประมวลผลคะแนน)