มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา
13/06/2565
Sansanee
124
รับสมัคร
13/06/2565
ถึง
30/06/2565
รายละเอียดข่าว :

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

1. เป็นนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนปกติ ของสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2565 ในคณะหรือสาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ เภสัชกร พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา (วทบ.) การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

4. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 3 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

5. เป็นเด็กวัยเรียนที่มีสภาพความเดือดร้อนของครอบครัว เช่น ประสบภัยพิบัติ ประสบวิกฤติชีวิต/ครอบครัว (กำพร้า พิการ พ่อแม่เลิกร้างกัน มีภาระดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วย พิการ และชราภาพ หรือต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเอง) ซึ่งจะเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถเรียนต่อในระดับการศึกษาภาคบังคับ/การศึกษาขั้นพื้นฐานได้

6. ครอบครัวผู้ขอรับทุนมีรายได้ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่เงินรวมกันไม่เกิน 150,000 บาท/ปี โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

7. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องหรือซ้ำซ้อนอยู่กับทุนการศึกษาอื่น ๆ ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) หรือกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน

8. เมื่อเป็นผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนแล้ว ผู้รับทุนจะต้องเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

9. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2565 นี้

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่