แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะ ทุนการศึกษาจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2565
13/05/2565
Sansanee
228
รายละเอียดข่าว :

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นางสาวปวีณา ไชยดิลก

2. นางสาวเพ็ญพิชชา หมื่นพรม

3. นางสาวสุภาศิณี อ่อนตา

ขอให้นักศึกษาตามรายชื่อข้างต้นส่งใบสมัครทุนตามแบบฟอร์มของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์จะมาสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุนอีกครั้ง และจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในภายหลัง

เอกสารแนบใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง (สีหรือขาวดำ) ไม่สวมหมวก ขนาด 2x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป

2. ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของมูลนิธิฯ

3. หนังสือรับรองของผู้ปกครอง

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน


 ดาวน์โหลดใบสมัครทุนตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง