รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2565
15/02/2565
Sansanee
495

ปิดรับสมัครแล้ว

รับสมัคร
15/02/2565
ถึง
30/04/2565
รายละเอียดข่าว :

 

ด้วยมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ กำหนดให้ทุนการศึกษาใหม่ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 1 ทุน ซึ่งเป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ประกอบด้วย

1. ค่าลงทะเบียนเรียน

2. ค่าหอพัก

3. ค่าใช้จ่ายในการยังชีพตลอดปีการศึกษา รวม 10 เดือนๆ ละ 1,800 บาท (ยกเว้นช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน) 

 

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่จะขึ้นชั้นปี 2 ในปีการศึกษา 2565

2. มีอายุระหว่าง 15-25 ปี

3. มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน

4. มีฐานะยากจนจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจึงจะศึกษาต่อได้ หรือมีกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสถาบันการศึกษาของตน หรือมีคุณสมบัติดีเด่นอื่นๆ

5. มีความประพฤติดี

6. มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

7. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันอื่นอยู่

 

การสมัครขอรับทุน
กรอกข้อมูลสมัครในระบบทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

(เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในเบื้องต้นจากคณะ งานพัฒนานักศึกษาจะติดต่อให้นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกมากรอกใบสมัครทุนตามแบบฟอร์มของมูลนิธิฯ ส่งในภายหลัง)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง