รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2565
30/01/2566
Sansanee
56
รับสมัคร
30/01/2566
ถึง
03/02/2566
รายละเอียดข่าว :

 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

(1) มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา 

(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 

(3) มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา 

(4) เป็นนักศึกษาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับคณะ กรรมการบริหารชมรม สังกัดองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยหรือคณะ ให้ดำเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษา 

(5) เป็นนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่น เป็นผู้นำกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หรือเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ หรือดำเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ อุทิศตนและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

(6) ไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับทุนการศึกษาอื่นใดในปีการศึกษา 2565 รวมกันตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป (ยกเว้น กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)

 

เอกสารประกอบการขอทุน

1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา

2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

4. สำเนาใบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา

5. สำเนาผลงานรางวัลที่เคยได้รับ

6. หนังสือรับรองความเห็นการขอรับทุนการศึกษา

7. ตารางสรุปผลงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

 

 กำหนดการรับสมัครทุน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

ยื่นใบสมัครได้ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ตึกอธิการบดีหลังเก่า

 

ประกาศรับสมัคร

แบบขอรับทุน

สรุปผลงานด้านกิจกรรม