รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2565
16/01/2566
Sansanee
167
รับสมัคร
16/01/2566
ถึง
28/02/2566
รายละเอียดข่าว :

 

คุณสมบัติผู้ประสงค์ขอรับทุน

1. ระดับการศึกษา และผลการศึกษา
     ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 (สำหรับหลักสูตร 4 ปี) หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 (สำหรับหลักสูตร 5 ปี) หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 (สำหรับหลักสูตร 6 ปี) หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2565 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีล่าสุด ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75 ทั้งนี้จะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ และในสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษากำหนด

2. มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยและมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

3. มีความประพฤติดี

4. มีความเป็นผู้นำ

5. ไม่เป็นผู้ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพและเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านรายละเอียด

สมัครทุนการศึกษา