รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2565
12/01/2566
Sansanee
129
รับสมัคร
12/01/2566
ถึง
19/01/2566
รายละเอียดข่าว :
 
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นนิสิตนักศึกษาชายที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ ๔ (หลักสูตร 5 ปี) ในสาขาวิชาที่กำหนด
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 5 ปี) ไม่ตํ่ากว่า 2.75
3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. มีความประพฤติเรียบร้อย และปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสถาบันอุดมศึกษา
5. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
6. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนจากสถาบันและ/หรือหน่วยงานอื่นใดในปีที่รับทุน
7. ไม่เป็นผู้ได้รับโทษหรือเคยถูกลงโทษทางวินัย หรือโทษอื่นใด
 
วิธีการสมัคร
นักศึกษาที่สนใจ ให้เขียนใบสมัครส่งที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 ม.ค. 2565