งานแผนและการงบประมาณ


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ระเบียบและแบบฟอร์ม

กฏระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
- แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระยะ 5 ปี
- แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564)
แบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติปรับรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
2. แบบฟอร์มรายงานปิดโครงการ/กิจกรรม
3. แบบเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1.ตัวอย่างบันทึกข้อความปรับแผนงบประมาณและรายละเอียดโครงการ
   2.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
   3.เผยแพร่แนวทางการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 (ITA) : ระดับมหาวิทยาลัย


แบบฟอร์มหน่วยงาน
ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เบอร์ภายใน : 4409
นางนันทนา พิมพ์พันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 4424

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม