งานบริหารบุคคล


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.ขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
2.คู่มือปฏิบัติงานระบบตรวจสอบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.ผลงานเชิงวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ระบบตรวจสอบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
4.คู่มือปฏิบัติงาน การลงเวลาปฏิบัติราชการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1. ขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
   2.คู่มือปฏิบัติงานระบบตรวจสอบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   3.ผลงานเชิงวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ระบบตรวจสอบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
   4.คู่มือปฏิบัติงาน การลงเวลาปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
เบอร์ภายใน : 4409
นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
เบอร์ภายใน : 4402
นางสมหญิง บุตรจอมชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4575
นายธนศิลป์ ทองไทย
บุคลากรชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 4423

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม