งานบริการการศึกษา


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |


แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1.1.1 บศ 3.7 แบบคำร้องขอสอบประมวลความรู้-สอบวัดคุณสมบัติ
   2.1.2 บศ 3.8 แบบคำร้องขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้-สอบวัดคุณสมบัติ


แบบฟอร์มหน่วยงาน
รศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์ภายใน : 4602
นายปราการ ภิรมย์กิจ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 4415
นางเรไร กาฬบุตร
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 4414
นางอัญชลี มาจันทร์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 4417
นางสาวพัชรินทร์ ศรีพล
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว.
เบอร์ภายใน : 4650
นางทุติยาภรณ์ วีระกุล
นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 4705
นายชาติชนะ โมฬีชาติ
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว.
เบอร์ภายใน : 4663
ว่าที่ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4599
นายจักรกฤษณ์ มลทินอาจ
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว.
เบอร์ภายใน : 4650

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน