งานบริการการศึกษา


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ภารกิจหน่วยงาน

งานบริการการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  • งานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
  • การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
  • การประสานและดำเนินการโครงการเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) โครงการส่งเสริมการผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
  • โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1.เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าศึกบุตร
   2.ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ การจัดการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   3.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อ รายงานตัวขึ้นทะเบียนและยืนยันตัวตนของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
รศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์ภายใน : 4602
นายปราการ ภิรมย์กิจ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 4415
นางเรไร กาฬบุตร
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 4414
นางอัญชลี มาจันทร์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 4417
นางสาวพัชรินทร์ ศรีพล
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว.
เบอร์ภายใน : 4650
นางทุติยาภรณ์ วีระกุล
นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 4705
นายชาติชนะ โมฬีชาติ
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว.
เบอร์ภายใน : 4663
ว่าที่ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4599
นายจักรกฤษณ์ มลทินอาจ
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว.
เบอร์ภายใน : 4650

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน