เกี่ยวกับคณะ


| วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ | รายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์ | จรรยาบรรณ | ผู้บริหาร | โครงสร้างคณะ |

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต

charida.p@ubu.ac.th
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์

kuntara.c@ubu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.ณัฎฐ์ ดิษเจริญ

nadh.d@ubu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.จิดาภา แสงสวันต์

sanom.n@ubu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ

ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา

surasit.s@ubu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม

sura.w@ubu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


ดร.ประนอม แซ่จึง

pranom.s@ubu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ


ผศ.ดร.สุพจน์ สีบุตร

supot.s@ubu.ac.th
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ

pitchayaporn.s@ubu.ac.th
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

รศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์

pornpan.p@ubu.ac.th
หัวหน้าภาควิชาเคมี

ดร.อมร เทศสกุลวงศ์

amorn.t@ubu.ac.th
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ดร.ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์

songamnat.p@ubu.ac.th
ผู้แทนอาจารย์ดร.กัมปนาท ฉายจรัส

kampanart.c@ubu.ac.th
ผู้แทนอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม