เกี่ยวกับคณะ


| วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ | รายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์ | จรรยาบรรณ | ผู้บริหาร | โครงสร้างคณะ |
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์

siriporn.j@ubu.ac.th
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ดร.กัมปนาท ฉายจรัส

kampanart.c@ubu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร

saksri.s@ubu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส

purim.j@ubu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ

chortip.k@ubu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์


ผศ.ดร.ชัชวิน นามมั่น

chatchawin.n@ubu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


ดร.สมปอง เวฬุวนาธร

sompong.v@ubu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ


รศ.ดร.เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย

cherdsak.b@ubu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

หัวหน้าภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.สุพจน์ สีบุตร

supot.s@ubu.ac.th
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ

pitchayaporn.s@ubu.ac.th
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

รศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์

pornpan.p@ubu.ac.th
หัวหน้าภาควิชาเคมี

ดร.อมร เทศสกุลวงศ์

amorn.t@ubu.ac.th
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

ผู้แทนคณะ

อาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์

ดร.ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม